Zásady ochrany osobních údajů

Na webu sázkové kanceláře víme, že Vám záleží na tom, jak jsou Vaše osobní údaje použity a s kým je sdílíme, proto klademe na ochranu Vašich údajů maximální důraz a dodržujeme při práci s nimi všechny právní požadavky (včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR). Prostudujte si prosím tyto Zásady, kde najdete více informací o tom, jak sbíráme, používáme a sdílíme informace o Vás, když využíváte naše služby, produkty, aplikace a weby, nebo pokud s námi spolupracujete.

V těchto Zásadách Vám poskytneme základní informace o tom, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, jaká jsou Vaše práva na ochranu osobních údajů a také se tu dozvíte, jak pracujeme s cookies a dalšími webovými identifikátory. Pokud Vás zajímá, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji v souvislosti s naším konkrétním produktem nebo službou, najdete k tomu bližší informace na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

Jaké osobní údaje o vás sbírame a co s nimi děláme?

Odkud Vaše osobní údaje získáváme? Přímo od Vás. V situacích, kdy využíváte naše služby, produkty a aplikace a registrujete se do nich, účastníte se našich akcí, kontaktujete nás, či používáte naše weby a stránky, nebo s námi spolupracujete jako náš obchodní partner.

Od třetích stran, pokud jste s tím souhlasil/a. Například pokud souhlasíte, že nám internetový prohlížeč předá Vaši polohu a my jsme Vám pak schopni nabídnout naše nejbližší prodejní místo ve Vašem okolí. Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí, pokud nám to umožňuje či ukládá příslušný právní předpis, a to jen v nezbytném rozsahu.

Protože je to naše právní povinnost. V souvislosti s naší činností a službami nám řada právních předpisů dává povinnost získávat a zpracovávat Vaše osobní údaje, např. pokud spolu máme smlouvu a využíváte našich služeb. Mezi takové právní předpisy patří hlavně zákon o hazardních hrách, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon o elektronických komunikacích, zákon o účetnictví či daňový řád.

Je to oprávněný zájem nás, nebo třetí osoby. Vaše osobní údaje potřebujeme občas kvůli důležitým zájmům, kterými mohou být zejména ochrana majetku či zdraví, zajištění bezpečnosti informačních sítí a systémů nebo obrana Sazky pro případ budoucího soudního sporu. Vaše údaje často také potřebujeme pro svou vnitřní potřebu: především pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality našich služeb a spokojenosti zákazníků i k tomu, abychom se my i naše služby a produkty dál zlepšovali.

Přesný popis, proč potřebujeme Vaše osobní údaje (a jejich rozsah), najdete vždy v Informaci o zpracování osobních údajů pro každou naši konkrétní službu dostupné na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků. Obecně lze shrnout, že sbíráme (i) osobní údaje sloužící k tomu, abychom Vás mohli nezaměnitelně identifikovat a kontaktovat Vás, a (ii) další informace související s našimi vztahy, které jsou nezbytné pro plnění našich služeb Vám.

Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečené

Vaše osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procesní kontrolou. Používáme k jejich zabezpečení moderní kontrolní, technické a bezpečnostní mechanismy, abychom Vašim údajům mohli poskytnout maximální možnou ochranu před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, i před jiným možným zneužitím.

Všichni, kdo s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázáni přísnou zákonnou a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám. Dodržování těchto povinností včetně dodržování bezpečnostních požadavků pravidelně kontrolujeme interně i u našich dodavatelů, abychom Vám mohli zajistit maximální jistotu dobře ochráněných dat.

Jsme držiteli v oboru uznávaných certifikací – ISO/IEC 27001 a WLA-SCS, které potvrzují, že se systematicky věnujeme zvyšování zabezpečení všech informací, které zpracováváme a ke kterým máme přístup; k zajištění ochrany dbáme na komplexní bezpečnost našeho prostředí – řešíme mj. oblasti ochrany před malwarem, přístupová práva, šifrování úložišť, zajištění zálohování systémů, proškolování zaměstnanců, aktualizace systémů a ochranu před zranitelnostmi, jakož i další prvky, které mohou mít vliv na bezpečnost celého prostředí, ve kterém se Vaše osobní údaje vyskytují.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

S našimi zpracovateli, tedy pečlivě vybranými osobami a společnostmi, kteří pro nás provádějí některé úkoly v rámci služeb a produktů, které Vám poskytujeme. Patří sem například naši technologičtí a marketingoví dodavatelé, kteří část Vašich údajů potřebují, aby nám pomohli pro Vás zajistit softwarové řešení našich služeb nebo co nejpohodlněji přizpůsobit naše weby. Za zpracovatele vybíráme pouze takové dodavatele, kteří nám poskytnou maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich zpracovávaných osobních údajů. K těmto zárukám naše zpracovatele zavazujeme smluvně a hlídáme, že své závazky dodržují. Kategorie zpracovatelů, se kterými spolupracujeme pro jednotlivé produkty a služby, jsou následující: Dodavatelé technických řešení, dodavatelé administrativní podpory, zpracovatelé pro účely marketingu, s úřady a orgány státní správy v případech, kdy nám poskytnutí údajů ukládají zvláštní zákony (např. zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

S třetími osobami, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv, např. s pojišťovnami nebo pojistnými brokery při uplatnění pojistného nároku, soudy, soudními exekutory, dražebníky, insolvenčními správci apod. Rozsah poskytnutých osobních údajů je však vždy omezený jen na údaje, které jsou v takovém případě nezbytné.

S dalšími osobami, ale pouze na Váš příkaz anebo s Vaším souhlasem.

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Právo na informaci a přístup k Vašim údajům. Máte právo kdykoli žádat o informaci, jestli zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím jako je zejména účel zpracování, kategorie zpracovávaných osobních údajů, kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje zpřístupňujeme nebo plánovaná doba, po kterou budeme Vaše osobní údaje uchovávat, (nebo alespoň kritéria, jak ji určit). Většinu těchto informací najdete rovnou v Informaci o zpracování osobních údajů pro každou naši konkrétní službu na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků .

Právo odvolat souhlas. V případě zpracování Vašich osobních údajů, které je založeno na Vašem souhlasu, se můžete zcela dobrovolně rozhodnout, jestli nám svůj souhlas poskytnete, nebo ne. I poté, co jste souhlasili, máte také právo souhlas kdykoliv odvolat nebo omezit jeho rozsah. V takovém případě ukončíme podle Vašeho přání v odpovídajícím rozsahu práci s Vašimi osobními údaji, a to co nejdříve, jak nám to naše administrativní a technické systémy umožní. Typicky nám zabere Váš souhlas v našich systémech zrušit nebo změnit 3 pracovní dny, výjimečně se to může protáhnout až na 1 týden. Rozsahem Vašeho souhlasu i jeho odvoláním jsme však vždycky vázáni a plně ho respektujeme. Pokud v budoucnu změníte názor, souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů nám můžete kdykoli znovu dát.

Právo na opravu. Pokud jsou Vaše osobní údaje u nás nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu nebo doplnění. Abychom mohli dobře pracovat s Vašimi údaji a poskytovat Vám správně naše služby a produkty, je potřeba, abyste nám oznámili jakoukoli změnu osobních údajů, které o Vás vedeme. Pokud sami vlastní činností zjistíme, že Vaše osobní údaje nejsou pravdivé nebo aktuální, upozorníme Vás na to a požádáme Vás o jejich opravu; neprovedení opravy může mít negativní vliv na služby, které Vám poskytujeme.

Právo na výmaz. Máte právo své osobní údaje u nás vymazat, to je však možné pouze za určitých podmínek, např. pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro daný účel nebo pokud odvoláte svůj souhlas a neexistuje již žádný další právní důvod, proč bychom s nimi potřebovali pracovat. V případě, že vaše údaje zpracováváme v pseudonymizované podobě, tak se výmazem rozumí zrušení vazby mezi osobními údaji a bezvýznamovým identifikátorem (pseudonymizovaným údajem). Ve zvláštních případech, jako například u cookies, vás můžeme požádat o součinnost při mazání tohoto bezvýznamového identifikátoru, pokud je uložen na Vašem zařízení.

Právo na omezení zpracování. Za určitých podmínek můžete od nás požadovat i tzv. omezení zpracování Vašich osobních údajů. Bude se jednat např. o situaci, kdy budete popírat přesnost Vašich osobních údajů u nás nebo vznesete námitku proti zpracování, ale my budeme potřebovat určitou dobu nezbytnou k prošetření této situace.

Právo na přenositelnost. Máte právo, abychom Vaše osobní údaje předali Vám nebo někomu jinému (koho určíte), a to elektronicky v běžně používaném strukturovaném formátu. Takové předání je však možné pouze u přímo Vámi poskytnutých osobních údajů a pouze, pokud s nimi pracujeme na základě Vašeho svobodného souhlasu nebo protože je nezbytně potřebujeme kvůli smlouvě uzavřené mezi námi (například pokud využíváte některou z našich služeb/produktů). Přenositelnost se navíc vztahuje jen na osobní údaje, které o Vás zpracováváme elektronicky, tj. nikoliv v papírové formě.

Právo podat námitku. Pokud s Vašimi osobními údaji pracujeme kvůli našemu oprávněnému zájmu (i pro účely oprávněného zájmu přímého marketingu), máte právo proti takovému zpracování podat námitku a my zpracování ukončíme, pokud:

i/ nebudeme mít závažné důvody pro další práci s Vašimi údaji (například ochrana zdraví a majetku, prevence online podvodů apod.)

ii/ u přímého marketingu práci s Vašimi údaji pro tento účel ukončujeme automaticky po Vaší námitce. Odběr marketingové komunikace však můžete místo formální námitky rovnou kdykoli zrušit (nebo upravit rozsah) přes odkaz v každé naší zasílané zprávě nebo na našem webu v sekci Nastavení souhlasů.

​Též máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud by takové rozhodování pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

Pokud máte jakékoli pochybnosti, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s právními předpisy, můžete se obrátit s dotazem nebo stížností na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů, kontakt na něj najdete na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků. Máte také vždy právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze.

Kde a jak vaše práva uplatníte

Vaše práva na ochranu osobních údajů můžete kdykoli uplatnit přímo online pomocí webového formuláře na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků. Nebo kontaktovat správce osobních údajů GAL GROUP s.r.o. na emailové adrese redakce @ sazkovekancelare.cz.

Pokud uplatníte svá práva, jsme nejprve povinni ověřit Vaši identitu, abychom zajistili, že se k Vašim údajům neoprávněně nedostane někdo, kdo se za Vás vydává. Pokud si nebudeme jistí Vaší totožností, můžeme Vás proto požádat o další informace. Pokud nebudeme moci Vaši totožnost zjistit, máme právo z tohoto důvodu Vaši žádost odmítnout. Při výkonu Vašich práv vždy upřesněte, vůči kterým službám svá práva uplatňujete, protože pro každou službu mohou platit určitá specifika zejména ve vztahu k Vaší identifikaci. Upřesnění služby nám pak umožní vyřídit Vaši žádost rychleji.

Na Vaši žádost Vám odpovíme co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. S ohledem na složitost a počet žádostí můžeme, bude-li to potřeba, tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. Pokud by mělo dojít k takovému prodloužení, budeme Vás o tom do jednoho měsíce informovat a současně Vám dáme vědět důvod, proč potřebujeme na vyřízení Vaší žádosti více času.

Odpověď na Vaši žádost zkusíme vyřešit elektronicky. Typicky Vám odpovíme na u nás registrovaný email. Kopie osobních údajů vám z bezpečnostních důvodů pošleme v šifrované podobě a heslo vám doručíme jiným kanálem, například v sms na Váš mobilní telefon. Pokud nemáte k dispozici emailovou schránku, pak odpověď zašleme doporučenou poštovní zásilkou, u kopie osobních dat s dodáním do vlastních rukou.

Výjimečně můžeme Vaše podané žádosti vyhodnotit jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené. Zejména pokud budou podávány opakovaně v kratších časových intervalech, jsme oprávněni vyžadovat přiměřený poplatek zohledňující naše administrativní náklady, případně Vaši žádost odmítnout. Žádost pak vyřídíme ve výše uvedených lhůtách běžících od uhrazení poplatku.

Pokud potřebujete pouze zrušit nebo změnit nastavení marketingové komunikace, kterou Vám posíláme (e-maily a SMSky), nebo způsob, jakým pro marketingové účely pracujeme s Vašimi údaji, můžete to udělat přímo na našem webu v sekci Nastavení souhlasů. Souhlas s přímými marketingovými zprávami můžete navíc kdykoli odvolat pomocí odhlašovacího odkazu v marketingových e-mailech a zprávách od nás.

Odkazy na sociální sítě a weby třetích stran

Naše weby obsahují odkazy na sociální sítě, například ikonu Facebook nebo Twitter, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, typicky se může jednat o Vaši IP adresu a navštívené stránky či může docházet k získávání informací o Vašem zařízení a Vašem chování prostřednictvím např. cookies (více o cookies níže). Zpracování Vašich osobních údajů se pak v takovém případě řídí zásadami přijatými provozovateli těchto sociálních sítí, které jsou dostupné na jejich webových stránkách.

Na našich webech můžou být také odkazy na weby třetích stran. Po kliknutí na takový odkaz budete přesměrováni na webovou stránku provozovanou touto třetí osobou. Upozorňujeme, že neneseme jakoukoli odpovědnost za zpracování osobních údajů těmito třetími stranami, ani za obsah takových webových stránek nebo praktiky provozovatele takových webů a doporučujeme Vám si pečlivě pročíst podmínky zpracování osobních údajů a ochrany soukromí každé stránky, kterou takto navštívíte.

Cookies a další technologie pro sběr a zpracování dat

Cookies jsou malé textové soubory, jejichž uložení na Vaše zařízení si naše weby vyžádají od Vašeho prohlížeče v okamžiku, kdy je navštívíte. Téměř každá webová stránka využívá technologii cookies (či obdobnou technologii založenou na sbírání dat pomocí Vašeho prohlížeče) pro zajištění fungování stránek a optimalizaci vzhledu a funkčnosti, např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference. Cookies také přispívají k tomu, že Vaše interakce s webovými stránkami jsou bezpečnější a rychlejší, protože cookies si umí zapamatovat po určitou dobu Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli, takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Stránky díky tomuto poznají Vaši předchozí návštěvu a vědí, že jste se již například v jejich rámci přihlašovali a rozklikli jejich některé části. Doba platnosti cookies se různí podle druhu, nastavení prohlížeče nebo podle poskytovatele nástroje.

Jaké druhy cookies a dalších nástrojů používame?

Podle funkce a účelu, pro které jsou užívány, cookies a další měřící nástroje dělíme do následujících kategorií:

Technické cookies jsou nezbytně nutné cookies, které zajistí základní funkčnost webu nebo našich online služeb. Obvykle jsou nastaveny pouze v reakci na Vaši činnost, která je žádostí o služby, jako je například přihlášení se do zabezpečené části naší webové stránky. Tyto cookies jsou nezbytné pro použití našich webů nebo daných služeb.

Základní analytická a výkonnostní měření, která nám umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a získat informace o tom, jak je webová stránka používána (např. jaké stránky uživatel otevírá nejčastěji a jestli uživatel dostává z některých stránek hlášení o chybě). To nám pomáhá vylepšit fungování webové stránky, například tak, že zajišťujeme, aby uživatelé snadno našli to, co hledají.

Analýza zákaznického chování se používá pouze s Vaším souhlasem, abychom Vás rozpoznali, když opětovně navštívíte naši webovou stránku a umožňují nám nabídnout Vám vylepšené a personalizované funkce jako například uvítání jménem a zapamatování Vašich preferencí (například že raději hrajete losy než kurzové sázky). Vaše preference ve vztahu k reklamním a cíleným cookies si můžete kdykoli nastavit v internetovém prohlížeči, jak je popsáno níže, a také v sekci Nastavení souhlasů.

Cílený marketing použijeme pouze s Vaším souhlasem. V takovém případě pak zaznamenávají Vaše návštěvy na našich webech, stránky, které jste navštívili mimo naše weby a odkazy, které jste sledovali. Tyto informace používáme, abychom Vám dodali reklamy, které jsou pro Vás a Vaše zájmy relevantní. Tyto informace jsou rovněž používány za účelem omezení počtu opakování reklam, které vidíte, a měření efektivity reklamních kampaní. Za tímto účelem můžeme sdělit tyto informace i třetím osobám (jako jsou zadavatelé reklamy). Vaše preference ve vztahu k reklamním a cíleným cookies si můžete kdykoli nastavit v internetovém prohlížeči, jak je popsáno níže, a také v sekci Nastavení souhlasů.

Co dělat, když si nepřejete využívaní cookies?

Většina prohlížečů má počáteční nastavení umožňující získávání informací prostřednictvím cookies a dalších trackovacích technologií. Pokud si přejete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby cookies a další podobné technologie odmítal nebo aby vás varoval, kdykoli jsou informace přes cookies získávány. Rovněž lze ve Vašem prohlížeči nastavit prohlížení webových stránek v anonymním okně, kdy bude množství informací získávaných přes cookies velmi omezené. Cookies můžete ze svého počítače nebo mobilního zařízení také kdykoliv vymazat, a to prostřednictvím nastavení prohlížeče. Odmítnutí cookies na stránce, kterou jste navštívili, však může způsobit, že na určité oblasti stránky nebudete moci vstoupit, některé funkce mohou být potlačeny nebo při návštěvě stránky nebudete moci přijímat osobní informace.

Jak si odeberete cookies ze svého prohlížeče?

O použití cookies na našich webech jste informováni prostřednictvím tzv. cookies banneru, který se Vám zobrazí při první návštěvě našich webů, případně poté, co došlo k odstranění dříve uložených cookies z Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Použití určitých typů cookies (zákaznické analytické cookies a reklamní a cílené marketingové cookies) můžete dobrovolně odsouhlasit, či nikoli. Svůj souhlas s jejich využíváním můžete také kdykoli odvolat, a to na našem webu v sekci Nastavení souhlasů.

Odkaz na tyto Zásady je dále uveden v každé Informaci o zpracování osobních údajů týkající se konkrétního produktu nebo služby, které jsou také dostupné na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

Neustále se snažíme vylepšovat naše weby a služby, takže možná budeme potřebovat také příležitostně upravit tyto Zásady. Upozorníme Vás na podstatné změny Zásad například tím, že na náš web umístíme upozornění a/nebo Vám pošleme e-mail (pokud jste si u nás registroval Váš e-mailový kontakt), a to v případě, že to po nás bude vyžadovat právní předpis. Samozřejmě Vám ale doporučujeme tyto Zásady pravidelně sledovat, v jejich záhlaví můžete vždy zkontrolovat datum, kdy byly naposledy aktualizovány.

Nenašli jste, co jste hledali?

V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností k těmto Zásadám nás neváhejte kontaktovat přes kontakty uvedené na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků, tamtéž také můžete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů. Pokud potřebujete pomoci s vyplněním formuláře nebo nevíte, který vybrat, zavolejte na naše emailové Kontaktní centrum redakce@sazkovekancelare.cz. S podrobnějšími dotazy nebo stížnostmi k naší práci s Vašimi osobními údaji můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je dostupný opět na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

Naposledy aktualizováno 24.01.2024